Kohti kuntavaaleja!

Kuntavaalit järjestetään parin kuukauden kuluttua, sunnuntaina 9.4. Vaalitulos on merkittävä senkin vuoksi, että kunnat ja kaupungit ovat joukkoliikenteessä keskeisiä toimijoita. Reilusti yli puolet koko toimialamme liikevaihdosta muodostuu kunnallisten toimivaltaisten viranomaisten hankkimasta liikenteestä.

Kuntavaaliehdokkaita on niin suuri joukko, että emme heitä kaikkia tavoita edunvalvontamme viestillä. Emme myöskään tavoita kaikkia valittuja valtuutettuja. Mutta olemme liitossa valmistelemassa vaaleja varten toimialastamme yleisesitteen ja erityisesti kuntavaaleihin asetettuja tavoitteita ydinviestien muodossa. Julkaisemme ne ja jaamme jäsenistön käyttöön, kun liiton hallitus on käsitellyt ja vahvistanut yhteisen viestimme.

Kuntavaaleja varten laadittu materiaali on vapaasti käytettäviss ...

Lue lisää...


Liikennepolitiikassa merkittäviä uudistuksia vireillä

Liikennepolitiikassa on vireillä enemmän uudistuksia kuin pitkään aikaan. Liikennekaari on ensimmäinen iso liikennepoliittinen muutos tällä vaalikaudella, ja jatkovalmistelussa olevien muutosten lista on pitkä.

Vuoteen 2030 ulottuva kansallinen energia- ja ilmastostrategia muuntaa Pariisin ilmastosopimuksen ja siihen liittyvän EU:n ns. taakanjakopäätöksen osaltaan muutoksiksi myös Suomessa. Vahva oletus on, että esimerkiksi sähköbusseista tulee todellisuutta ainakin isoissa kaupungeissa. Muutos haastaa myös toimialamme olemaan muutoksessa mukana.

Valtion liikenneverkon yhtiöittämistä koskeva valmistelu on pitkällä, vaikka asiasta ei julkisuudessa juuri keskustella. Ajatus ja idea on se, että moottoriteitä ja valtateitä, ratoja ja ...

Lue lisää...


Liikennekaari on tervetullut uudistus

Liikennekaari on lainsäädäntöhankkeiden kokonaisuus, jonka ensimmäisessä vaiheessa maantieliikenteen markkinasääntely kootaan yhdeksi lain tasoiseksi säädökseksi. Nyt eduskunnassa käsiteltävänä oleva ensimmäinen vaihe on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Sipilän hallituksen liikennekaaresta saavuttama poliittinen ratkaisu on merkittävä liikennepolitiikan kokonaisuudistus. Kaari tuo suomalaisen liikennepolitiikan tälle vuosisadalle. Keskiössä ovat digitalisaatio ja markkinoiden avautuminen. Henkilökuljetusmarkkinoiden sääntely yhtenäistyy nyt kerralla, kun aiemmin sitä on yritetty viedä eteenpäin osauudistuksina.

Linja-autoliitto oli ensimmäisten joukossa kiittelemässä asiasta saavutettua kompromissia. Keskeistä oli se, että hallituspuolueet saavuttivat yhteisen näkemyksen ...

Lue lisää...


Julkisen rahan kanavointi vääristää henkilökuljetusmarkkinoita

Palauttelin mieleeni, mitä olen tällä palstalla viimeksi kirjoittanut, siis kesäkuussa 2016. Kyse oli Liikennekaari-hankkeesta. Saman tekstin voisi julkaista uusintana lähes sellaisenaan. Mitään olennaista uutta ei ole kesälomakauden jälkeen asiassa tapahtunut.

Poliittinen ratkaisu ei ole helppo mutta sitäkin merkittävämpi, joten sitä kannattaa odottaa. Olennaista on se, että hallituspuolueista ei kukaan ole ollut liikennekaarta kaatamassa. Poliittinen ratkaisu tulee olemaan kolmen hallituspuolueen yhteinen, ja politiikkahan on kompromissien rakentamista.

Suora lainaus kesäkuulta: ”Jos liikennekaareen sisältyvät lakiehdotukset etenevät edes olennaisilta osin eduskuntakäsittelyyn ja edelleen lainsäädännöksi, ovat muutokset markkinas ...

Lue lisää...


Myönteisin odotuksin kohti liikennekaaren etenemistä

Maantieliikenteen markkinasääntely on nyt laaja-alaisen keskustelun kohteena. Liikennekaari-hankkeessa on päästy vaiheeseen, jossa pykäläluonnokset on esitelty, lausunnot annettu ja poliittinen keskustelu tulossa ratkaisuvaiheeseen.

 

Tätä kirjoitettaessa ja lehden ilmestyessäkään liikennekaaren poliittisesti sovittu sisältö tai hankkeen eteneminen eivät ole selvillä. Mutta aikataulutavoite on selvä: juhannuksen jälkeisellä viikolla liikennekaaren pitäisi olla eduskunnassa lähetekeskustelussa.

 

Aikataulu on hyvin haasteellinen. Aiemmat havainnot lainsäädännön valmistelusta osoittavat silti, että tämän hankkeen valmistelijat ovat yllättäneet positiivisesti: esitetyt pykälät vaikuttavat ammattitaitoisesti valmistelluilta.

 

Sisällön osalta Linja-autoliitto on ollut varsin ...

Lue lisää...


Liiton edunvalvonnan kärkitavoitteet linjataan strategiatyössä

Yksi merkittävistä Linja-autoliiton tämän kevään hankkeista on liiton oma strategiatyö, jonka tuloksena vuoden 2014 edunvalvontatavoitteet päivitetään vuoteen 2019 asti ulottuvaksi strategiaksi. Strategian päivittämiselle on kaksi keskeistä, toisiinsa nähden ristiriitaista syytä: toisaalta vuoden 2009 joukkoliikennelain toteutus etenee vahvasti ja vakaasti aikoinaan ministeri Kyllösen aikana asetettujen linjausten mukaisesti, toisaalta koko liikennepolitiikkaa koskeva lainsäädäntö ja muu toimintaympäristö aiotaan nyt poliittisin päätöksin muuttaa markkinataloudelle suotuisaksi.

Strategiatyön ulottuminen vuoteen 2019 johtuu siitä, että tuolloin maakunnat aloittanevat valtion ja kuntien väliin sijoittuvana alueellisena hallintona. Joukkoliikenteenkin kannalta on iso asia ...

Lue lisää...


Kahden todellisuuden joukkoliikennepolitiikkaa

Markkinaehtoisuus ja yrittäjyys ovat liikennepolitiikan vahvuuksia – näin kuulemme poliittisen viestin. Liikennekaaren nimellä valmistellaan isoa liikennepolitiikan uudistusta. Linja-autojen uusi tuleminen kaukoliikenteessä nostetaan yhdeksi tällaisen politiikan onnistumisen esimerkiksi: linja-autoalan vahva asema selittää isot markkinamuutokset.

Toinen todellisuus kertoo siitä, että markkinaehtoisuudella ei ole kovin paljon merkitystä, kun liikennettä otetaan yhteiskunnan järjestettäväksi. Kilpailutukset laajenevat varsin johdonmukaisesti eri alueilla. Hankintojen toteutukset ja niiden perustelut vaihtelevat, mutta julkisen sektorin lippujärjestelmä on osa tätä suurempaa kokonaissuunnitelmaa.

Linja-autoalan edunvalvonnan näkökulmasta tämä kokonaisuus näyttäytyy kahden todellisuuden liikennepolitiikkana. Monenlaista asiaa on liiton piirissä ideoitu, keksitty ja kehitelty ...

Lue lisää...


Muutosten myllerryksessä

Liikenteen markkinassa, teknologiassa ja liikennepolitiikassa tapahtuu nyt enemmän kuin pitkään aikaan. Innokkaimmat ovat suhteuttamassa tulevaa muutosta maailmantalouden isompiinkin käänteisiin. Joka tapauksessa muutos(ta) on odotettavissa.

Linja-autoliikenteen osalta muutostekijöitä on useita. Perusliiketoiminnan näkökulmasta kansantalouden ja aluerakenteen muutos jatkuu: väestön muuttoliike isoimpiin kaupunkeihin jatkuu. Toinen iso asia on digitalisaatio, ja kaikki se, mitä digitalisaatio tuo tullessaan. Kolmanneksi julkisen rahoituksen määrä ei ainakaan kasva, mutta kohdentua se voi nykyisestä poiketen.

Linja-autoliiton viestinä on ollut, että ensin pitää korjata akuutit linja-autoalaa koskevat sääntelyongelmat ja julkisen rahoituksen oikea kanavoiminen. Markkinoiden ja liiketoiminnan laajemmassa muutoksessa on ...

Lue lisää...


Hyvä ja kilpailukykyinen linja-autotuote myötätuulessa

Politiikan syksy on ollut linja-autoalan kannalta lupaava. Vaikka valtion joukkoliikenteen rahoituksesta säästetään vuotasolla pysyvästi 15 miljoonaa euroa, on linja-autoalalle odotettavissa yli 300 000 vuotuista uuttaa matkaa ja matkustajaa! Näin siksi, että joukkoliikenteen säästöt kohdennetaan junaliikenteeseen eli sinne, missä julkinen tuki vääristää markkinoita. Linja-autoalalle se tarkoittaa uutta tuloa ja toimeliaisuutta. 

Linja-autoliitto ei ole pitänyt asiasta kovaa ääntä julkisuudessa. Oman viestimme jalkauttamista ja jakamista on tehty politiikan ja hallinnon rajapinnassa sitäkin enemmän. Nyt se tuottaa tulosta: linja-automatka on houkutteleva ja kilpailukykyinen tuote. Asiaa on käsitelty myös valtiojohdon kommenteissa ja haastatteluissa ...

Lue lisää...


Odotuksin politiikan syksyyn!

Alkusyksyn uutisiin kuuluvat perinteisesti valtiontalouden näkymät seuraavalle vuodelle. Linja-autoalalle keskeinen tieto on se, miten joukkoliikennerahat muuttuvat. Valtiovarainministeriön julkaiseman budjettiesityksen mukaan linja-autoliikenteen määrärahat säilyvät nykyisellä tasolla. Valtion rahoitus sekä ELY-keskuksissa että valtiontuki kaupungeille on siten vuoden 2015 tasolla. 

Budjettitiedot ovat meille tärkeitä, koska kyse ei ole vain yhdestä budjettivuodesta. Hallitusohjelman mukaan nyt valmisteilla olevat määräpäätökset kantavat koko vaalikauden loppuun asti. Yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtoina esitetyt säästöt eivät myöskään kohdistu joukkoliikenteeseen. 

Valtion talousarvion käsittely ja siihen sisältyvien määrärahapäätöksen valmistelu jatkunevat valtiovarainministeri ...

Lue lisää...