Tehdyistä selvityksistä siirryttävä toimeenpanoon

Tätä kirjoittaessa tasavaltaamme on nimitetty sen 74. hallitus. Eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut ovat aina mielenkiintoista aikaa. Muutaman viikon aikana tehdään monia sellaisia poliittisia linjauksia ja valintoja, jotka vaikuttavat vahvasti – ja oletettavasti – seuraavan neljän vuoden ajan. 

On ennenaikaista tehdä kovin pitkälle meneviä arvioita tai johtopäätöksiä siitä, mitä uusi hallitus toimialamme kannalta merkitsee. Sen me kuitenkin jo tiedämme, että joukkoliikenteen valtion rahoituksen taso alenee pysyvästi 15 M€. Vähennys on noin 15 % nykyisestä määrärahasta. Edunvalvontamme keskiössä on se, että vähennykset tehdään kaikkien liikennemuotojen kesken vähintään tasapuolisesti. 

Hallitusohjelmasta toisena ...

Lue lisää...


Edunvalvonta on pitkäjänteistä työtä

Tämän lehden ilmestyessä merkittävä osa eduskuntavaalien äänistä on annettu ennakkoääninä, ja varsinainen vaalipäiväkin on käsillä. Julkisuudesta olemme voineet seurata poliittista keskustelua ja sitä vaalityötä, jota puolueet ja niiden ehdokkaat ovat äänestäjien keskuudessa tehneet.

Linja-autoliiton vaikuttamistyö liikennepolitiikan linjauksiin on tähän nähden paljon pitkäjänteisempää kuin muutaman viikon aktiivista vaalikampanjointia. Vaalit ovat ehdokkaiden ja äänestäjien – ei edunvalvontaorganisaatioiden – vaalityötä.

Linja-autoliitto on tukenut vaalityötä uskoaksemme hyvillä ajatuksilla. Se on vaalirahoituskeskusteluun liittyvä keskeinen linjauksemme. Yksikään euro ei ole eduskuntavaaleissa avittanut asiaamme. Jos poliittista myötätuulta vaalien j ...

Lue lisää...


Kohti kevään eduskuntavaaleja

Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Vaalien läheisyys näkyy monella tavalla. Yksi on se, että edunvalvontajärjestöt laativat ja esittävät omia tavoitteitaan. Linja-autoliitto on keskustelussa ja vaikuttamisessa luonnollisesti mukana. Viime vuoden strategiatyön perusteella liitto on tiivistänyt tulevien vaalien edunvalvonnan tavoitteet kuudeksi kärkiviestiksi. 

Linja-autoliiton perustehtävänä on puolustaa yritysvetoista ja markkinaehtoista toimintamallia. Siksi markkinaehtoinen toimintamalli on vaalitavoitteissa ensisijainen liikenteenhoitotapa koko toimialalla: jäsenyrityksemme ovat matkustajia varten! 

Yritysvetoisen liikenteen ja julkisen rahan yhdistämiseen emme ole saaneet lainsäädäntöratkaisua, joten yleisen säännön käyttöönotto on toinen tavoitteemme ...

Lue lisää...


Waltti-järjestelmä ei voi laajentua valtakunnalliseksi

Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen. Kyse on EU:n laajuisista yhteismarkkinoista. Kilpailulaki rajoittaa myös julkisen sektorin omaa toimintaa markkinoilla. Puhutaan kilpailuneutraliteetista. Esimerkiksi kuntasektorin liiketoimintojen yhtiöittämisiä perusteellaan kilpailuneutraliteetilla.

Tasapuolisen kilpailun vaatimuksella on merkitystä toimialallamme. Kilpailuneutraliteetti ei estä julkista sektoria toimimasta markkinoilla, kunhan liiketoimintaa harjoitetaan terveen ja toimivan kilpailun tavoitteen mukaisesti. Tässä tarkoituksessa julkisen sektorin omistama, osakeyhtiömuodossa toimiva yhtiö sopii lähtökohtaisesti EU:n yhteismarkkinoille. Liittomme toiminnassa on mukana tähän joukkoon kuuluvia yrityksiä.

Liiketoimintaa voidaan harjoittaa myös osana julkista sektoria. Esimerkkinä tästä on Waltti-järjestelmää pyörittäv ...

Lue lisää...


Liikennehallinnon tulosohjausta tarvitaan

Eduskuntavaalit lähestyvät. Yksi edunvalvontatyön keskeisimpiä tehtäviä on vaikuttaa puolueiden vaalitavoitteisiin ja erityisesti vaalien jälkeen muodostettavan hallituksen ohjelmaan. Jos ennusmerkit pitävät paikkaansa, seuraava hallitusohjelma on suppeampi ja yleisemmällä tasolla kuin hallitusohjelma nykyisin.

Näin arvioituna seuraavaan hallitusohjelmaan soveltuvia Linja-autoliiton tavoitteita voisivat olla mm. markkinaehtoisen liikenteen ensisijaisuus, elinkeinoelämän roolin vahvistaminen julkisen sektorin kumppanina, henkilökuljetusmarkkinoiden laajempi kehittäminen ja digitalisaation edistäminen. Monien hallinnollisten kiemuroiden keskellä tuntuu valitettavasti vain siltä, että käytännön arjessa olemme vielä kaukana näistä tavoitteista. 

Hallinto laatii myös omia ehdotuksiaan hallitusohjelmateksteiksi. Äskettäin julkisuutta ...

Lue lisää...


Hallinnon ja harkintavallan rajoilla

Viranomaisratkaisut herättävät usein kysymyksiä koskien linja-autoliikenteen järjestämistapaa, reittiliikennelupia ja julkisia hankintoja. Erityisesti kysytään viranomaisen päätöksen perusteita tehdyille ratkaisuille. 

Viranomaisen päätösvaltaa määrittää kaksi keskeistä käsitettä: toimivalta ja harkintavalta. Suomessa viranomaisen toimivalta perustuu aina eduskunnan säätämään lakiin. Vaikka viranomaisen tehtäviin kuuluisi esimerkiksi joukkoliikenteen edistäminen, vasta laissa säädetty toimivaltasäännös oikeuttaa tekemään viranomaispäätöksiä. Palvelusopimusasetus rinnastuu tässä lakiin. Juuri tästä johtuen joukkoliikenneviranomaisia kutsutaan PSA-asioissa toimivaltaisiksi viranomaisiksi.

Yksi oikeusvaltion kulmakiviä on viranomaisen toiminnan lailla säätämisen vaatimus. Käytänn ...

Lue lisää...


Palvelusetelit nopeasti käyttöön

Joukkoliikenteen järjestämistapamuutos alkaa linja-autoliikenteessä ensi heinäkuusta alkaen. Kaikki linja-autoliikenne on joko kilpailutettua tai kilpailtua viimeistään viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tätä joukkoliikennelain lähtökohtaa emme Linja-autoliiton edunvalvonnassa sinänsä haasta.

Toimialan suuri huoli on siinä, että markkinaehtoisen ja julkisesti rahoitetun linja-autoliikenteen eriyttävät hallinnolliset esteet ovat johtamassa kahteen erilliseen linja-autoliikenteen järjestelmään. Liikenne- ja viestintäministeriö on kahteen eri järjestelmään siirtymisen jo myöntänyt toukokuussa julkaisemassaan tiedotteessa.

Kysymys on julkisesta rahoituksesta ja sitä kautta euroista ja jopa senteistä. Monelle liikenteenharjoittajalle on merkittävä taloudellinen kysymys vuoron ylläpit ...

Lue lisää...


Harmaan talouden torjuntaan löydettävä keinoja

Linja-autoliiton kahdessa jäsenkyselyssä toimenpiteet harmaan talouden torjumiseksi linja-autoalalla ovat nousseet voimakkaasti esiin. Jäsenistö on kertonut ja kuvannut omia havaintojaan harmaan talouden ilmiöistä.

Mitä harmaa talous sitten on? Verottajan määritelmän mukaan harmaassa taloudessa vältytään maksamasta veroja ja veroluonteisia maksuja tavalla tai toisella. Kassan ohi myynti on tästä yksi yleinen ilmentymä. Kyse ei ole yksin veroista, vaan kaikista lakisääteisistä velvoitteista. Siksi harmaatta taloutta on sekin, että työnantajavelvoitteet jäävät osittainkin suorittamatta.

Harmaa talous vääristää kilpailua. Tunnollista ja lainkuuliaista yrittäjää tämä perustellusti harmittaa. Menetykset voi laskea euroissa, puhumattakaan ep ...

Lue lisää...


  • Sivu 3 / 3
  • 1
  • 2
  • 3