Kansainvälinen toiminta

Merkittävä osa linja-autoliikennettä koskevasta lainsäädännöstä tulee nykyisin Euroopan Unionista. On tärkeää olla hyvissä ajoin vaikuttamassa kulloinkin valmisteilla olevaan lainsäädäntöön niin, että Suomen linja-autoliikenteen olosuhteet ja bussiyritysten näkemykset tulevat mahdollisimman hyvin huomioonotetuiksi.

Linja-autoliitto on jäsenenä kahdessa kansainvälisessä kattojärjestössä: IRU:ssa (kansainvälinen maantiekuljetusliitto) ja UITP:ssä (kansainvälinen julkisen liikenteen liitto). Myös em. järjestöt seuraavat bussiliikennettä koskevan lainsäädännön valmistelua ja osallistuvat sen sisältöön vaikuttamiseen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Yhteistyö erityisesti IRU:n kanssa on ollut tiivistä jo useita vuosikymmeniä. LAL on jäsenenä IRU:n henkilöliikenneneuvostossa.

Linja-autoliitolla on myös suoria kontakteja Euroopan Unionin eri elimiin, esim. Euroopan parlamenttiin ja sen suomalaisiin jäseniin sekä Euroopan komission virkamiehiin. Samoin kontakteja pidetään yllä aina tarpeen mukaan eri maiden sisarjärjestöihin.

Kansainvälisen toiminnan osalta on syytä mainita erityisesti pohjoismainen yhteistyö, jossa LAL on ollut mukana vuosikymmeniä. Nykyisin pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuu varsinaisten Pohjoismaiden lisäksi myös Viro. Pohjoismaisen yhteistyön eräs saavutus on se, että Pohjoismaiden välisessä satunnaisliikenteessä on luovuttu EU-kuljetusasiakirjasta, mikä keventää ulkomaanliikenteeseen liittyvää byrokratiaa. Vailla merkitystä ei ole myöskään säännöllinen tietojen ja kokemusten vaihto mm. joukkoliikennelainsäädännön kehityksestä. Pohjoismaiset liitot kokoontuvat nykyisin kaksi kertaa vuodessa.  

Linja-autoliitto on keväästä 2012 lähtien osallistunut EU-edunvalvonnassa yhteistyöhön jossa ovat mukana Autoliikenteen Työnantajaliitto, Linja-autoliitto ja Suomen Kuljetus- ja Logistiikka eli SKAL. Näillä kolmella organisaatiolla on yhteinen pysyvä edustaja Brysselissä, jolla on päivittäiset suorat kontaktit kaikkiin keskeisiin EU-elimiin. Yhteisenä edunvalvojana toimii 1.4.2012 lukien johtaja Pasi Moisio SKAL:sta.

 

Hyödyllisiä linkkejä

IRU

UITP

EU-komissio

EU-parlamentti

EU-neuvosto

Bussbranschen (Ruotsi)

ERAA (Viro)

NHO Transport (Norja)

Danske Busvognmaend (Tanska)

SAF (Islanti)