Siirry sisältöön

Lainsäädäntö

Linja-autoliikennettä koskeva lainsäädäntö muuttui 1.7.2018 alkaen uuden liikennepalvelulain tullessa voimaan. Linja-autoliikenteen toimintaedellytyksistä säädetään liikennepalvelulaissa (320/2017) sekä EU:n palvelusopimusasetuksessa (1370/2007). Muutos on osa liikenne- ja viestintäministeriön vetämää liikennepalvelulain kokonaisuudistusta. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Muutoksen myötä mm. toimivalta tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa siirtyi ELY-keskuksilta Trafille 1.7.2018. Linja-autoliikenteen harjoittamiseen tarvitaan henkilöliikennelupa (30.6.2018 asti nimellä joukkoliikennelupa). Lupa tarvitaan, kun linja-autolla (min. 1+9 paikkainen) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista. Liikennepalvelulaki toi muutoksia erityisesti henkilöliikenteen harjoittajille.

Vanha joukkoliikennelaki ja EU:n palvelusopimusasetus tulivat voimaan vuoden 2009 lopussa. Joukkoliikennelaissa otettiin käyttöön kymmenen vuoden pituinen siirtymäaika, jonka kuluessa siirrytään vaiheittain uuden lain mukaisiin liikenteen järjestämistapoihin. Vanhan henkilöliikennelain mukaiset linjaliikenneluvat muutettiin ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksiksi ja ne umpeutuvat asteittain vuosien 2014 ja 2019 välillä. EU:n palvelusopimusasetuksessa määritellään, miten julkinen valta voi joukkoliikennepalveluiden määrän ja laadun turvaamiseksi puuttua markkinoihin.

Joukkoliikennelain mukaan toimivaltaiset viranomaiset vastaavat joukkoliikenteen järjestämisestä. Toimivaltaisia viranomaisia ovat yhdeksän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskukset) sekä 27 kunnallista viranomaista. Toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät alueensa joukkoliikenteen palvelutason sekä ratkaisevat, miten liikennepalvelut järjestetään. Ne voidaan järjestää joko EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti tai markkinaehtoisesti.